لیست تئاتر

یک دقیقه و سیزده ثانیه
13 دی
سالن استاد نوری
دوتا چهارتا
13 دی
سالن بهار
استخوان لای زخم
13 دی
شمایل
زندگی او
13 دی
سالن استاد نوری
فخرالزمان
13 دی
سالن بهار
یک کوزه آب
12 دی
سالن اصلی تئاتر شهر مشهد
کارنال
12 دی
سالن بهار
خانه های اجاره ای
12 دی
سالن اصلی تئاتر شهر مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
خواب نامه
12 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
ننه آقا
12 دی
سالن استاد نوری
کارنامه بیدار بیدخش
12 دی
سالن بهار
پی نو
11 دی
سالن اصلی تئاتر شهر مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
آشغال مرد
11 دی
سالن بهار
مارسی نوزده نود و شش
11 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
بیهوده
11 دی
سالن استاد نوری
ننه زار
11 دی
سالن بهار
شیرهای خان بابا سلطنه
11 دی
سالن اصلی تئاتر شهر مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کلاه شما قاضی
10 دی
سالن بهار
مچ مدگ ابدمان
10 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کیلومتر 944
10 دی
سالن استاد نوری
فروش این برنامه به پایان رسیده است
گنجشکک اشی مشی
10 دی
سالن بهار
فروش این برنامه به پایان رسیده است
دلبسته (تایباد)
16 شهریور تا 20 مهر
سالن شهید آوینی
فروش این برنامه به پایان رسیده است
سهم تلخ
11 اسفند تا 17 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کرگدن
2 اسفند تا 13 اسفند
سالن اصلی تئاتر شهر مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نیوکمپ
14 بهمن تا 5 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
خیر نبینی سعیده
10 مهر تا 11 مهر
تماشاخانه بابک هتل امیران نیشابور
فروش این برنامه به پایان رسیده است
دل بسته
9 شهریور تا 1 مهر
سالن اصلی تئاتر شهر مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نمایش کمدی بی ستاره
16 تیر تا 6 مرداد
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است