لیست موسیقی

اجرای هنرجویی موسیقی ایرانی
24 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی موسیقی کودک
19 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کارگاه آموزشی نغمه های کهن ایران زمین
22 تیر تا 23 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
کارگاه آموزشی بربت و تنبک
14 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کارگاه آموزشی همنوازان سرو
16 تیر تا 17 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
کارگاه آموزشی نغمه های دوتار و تنبور
9 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویان تنبور
22 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی موسیقی ایرانی
20 اردیبهشت
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای هنرجویی پیانو
21 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرا هنرجویی سنتور
16 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است