لیست موسیقی

اجرای پژوهشی همنوازان سرو آزاد خراسان
30 فروردین تا 31 فروردین
جهاد دانشگاهی تالار فردوسی
فروش این برنامه به پایان رسیده است
آموزشگاه ادوار- دهمین اجرای هنرجویان برتر
18 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
شاهنامه خوانی استاد محمد یگانه
19 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
همنوازان قاصدک
4 اسفند تا 6 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
همنوازان رهاب
3 اسفند تا 4 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
مستر کلاس ریتم درموسیقی خراسان
26 بهمن
پردیس هنر اردیبهشت سالن بهار
بداهه نوازی در موسیقی خراسان
27 بهمن
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
همنوازان قاصدک
19 بهمن تا 20 بهمن
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
راح جان
21 بهمن
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای پژوهشی همنوازان قاصدک
13 بهمن
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای پژوهشی راح جان
4 بهمن تا 5 بهمن
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای پژوهشی همنوازان قاصدک
27 دی تا 28 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای پژوهشی گروه دلشدگان
22 دی تا 23 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی سنتور
8 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی پیانو
2 آذر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای پژوهشی گروه سرو
18 آبان تا 19 آبان
جهاد دانشگاهی تالار فردوسی
اجرای پژوهشی رسیتال ویولن
12 آبان
جهاد دانشگاهی تالار فردوسی
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای پژوهشی رسیتال گیتار کلاسیک
11 آبان
جهاد دانشگاهی تالار فردوسی
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی
20 مهر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای هنرجویی موسیقی ایرانی
24 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی موسیقی کودک
19 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کارگاه آموزشی نغمه های کهن ایران زمین
22 تیر تا 23 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
کارگاه آموزشی بربت و تنبک
14 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کارگاه آموزشی همنوازان سرو
16 تیر تا 17 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
کارگاه آموزشی نغمه های دوتار و تنبور
9 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویان تنبور
22 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی موسیقی ایرانی
20 اردیبهشت
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای هنرجویی پیانو
21 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرا هنرجویی سنتور
16 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است